top of page
Miejskie Skyline

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Krzysztofa Kulawika Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku. 

 

Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Kulawik Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Kancelaria Komornicza w Rybniku przy ul. Piasta 12/1, 44-200 Rybnik (dalej „Kancelaria”).

 

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody,

sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania,

przenoszenia, ograniczenia przetwarzania da-

nych osobowych:

e- mail: rybnik.kulawik@komornik.pl

tel.: 32 440 74 05

adres: Kancelaria Komornicza w Rybniku przy

ul. Piasta 12/1, 44-200 Rybnik.

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach

wykonywania ustawowych zadań nałożonych

na komornika sądowego, a także w związku z

realizacją zawartych umów oraz w ramach

prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

 

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od

podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli,

organów administracji publicznej, urzędów

skarbowych, organów rentowych, banków,

spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych, podmiotów prowadzących

działalność maklerską, organów spółdzielni

mieszkaniowych, zarządu wspólnot

mieszkaniowych, innych podmiotów

zarządzających mieszkaniami i lokalami użytko-

wymi, jak również innych instytucji i osób, do

których Kancelaria wystąpiła z pisemnym

żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych

do prawidłowego prowadzenia postępowania

egzekucyjnego, wykonania postanowienia

o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego

nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

oraz wykonania innych czynności wchodzących

w zakres jego ustawowych zadań, w

szczególności dotyczących stanu majątkowego

dłużnika oraz umożliwiających identyfikację

składników jego majątku.

Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze

źródeł publicznych.

 

W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwa-

rza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś

powodu zostaną przekazane Kancelarii szcze-

gólne kategorie danych osobowych i/lub dane

dotyczące wyroków skazujących i czynów za-

bronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie

bezwzględnie koniecznie zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami prawa to Kancelaria

niezwłocznie usunie te dane osobowe.

 

W ramach wykonywania ustawowych zadań

nałożonych na komornika sądowego Kancelaria

może przetwarzać wszystkie kategorie danych

osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne

kategorie danych osobowych oraz dane

dotyczące wyroków skazujących i czynów

zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie

będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria

niezwłocznie usunie te dane osobowe.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od

Kancelarii przetwarzania danych osobowych

dla celów podatkowych i rachunkowych oraz

innej sprawozdawczości wymaganej przepisami

prawa.

Dane osobowe mogą też być udostępnione

w ramach treści wprowadzanych do

funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania

i aplikacji. Dane są otrzymywane również z

systemów innych podmiotów i instytucji.

Przepisy prawne określają także zasady prze-

twarzania danych osób, w tym ich wizerunku

na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub

bezpieczeństwa (monitoring).

 

Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu

wykonywania ustawowych zadań nałożonych

na komorników sądowych przepisami prawa

oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjo-

nowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawar-

tych umów, względnie na podstawie uzasadnio-

nego interesu Kancelarii.

Na podstawie zgody Kancelaria może przetwa-

rzać dane osobowe w celach zapisywania

danych w plikach cookies oraz gromadzenia

danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy

dany osobowych związanych z rekrutacją.

 

Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się

zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.

 

Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

 

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail rybnik.kulawik@komornik.pl, telefonicznie 32 440 74 05 lub pisemnie na adres Kancelaria Komornicza w Rybniku przy ul. Piasta 12/1, 44-200 Rybnik.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.

Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres przewidziany przepisami prawa od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

 

Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy*.

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.

 

Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel strony internetowej Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Krzysztof Kulawik z siedzibą przy  ul. Piasta 12/1  w Rybniku.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji strony internetowej kancelariarybnik.pl.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

- świadczenia usług;

- utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

- sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

- stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

- niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

- pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

- zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

- zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;

- określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

- blokowania lub usuwania cookies.

Informacje dodatkowe

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem:http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

bottom of page